logo langauge

המשרות

שאלות ותשובות

דשבורד

מגייסות

account_circle menu

מדיניות פרטיות

מאחר וחברת פיליפ כלכלה שיתופית בע"מ ו/או שותפיה למיזם (להלן ביחד ולחוד "החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה המצוי בכתובת www.fillip.com.(להלן-"האתר"), החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש בשירות. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מתייחסת כמובן גם לנשים.

לתשומת ליבך – אינך חייב עפ"י חוק למסור לחברה פרטים אישיים או מזהים. הדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך. השימוש במידע ובפרטים שתמסור יהיה כמפורט במדיניות זו.

צור קשר / מסור דיווח על פגיעה בפרטיותך

ככל שהינך סבור כי פרטיותך נפגעה במהלך שימוש באתר ו/או בגינו או כל שאלה אחרת הנוגעת למדיניות זו אנא פנה לחברה בכתובת דוא"ל info@fillip.co .

מסירת פרטים ומידע אישי לחברה

הרישום לאתר הוא מגיל 18 ומעלה. עליך להימנע ממסירת פרטים אישיים כלשהם לחברה ו/או לבצע שימוש באתר אם גילך נמוך מ- 18.

השימוש באתר מחייב רישום ומסירה של המידע הנדרש במהלך הרישום. במהלך הרישום כמעסיק תתבקש למסור לחברה פרטים אישיים מזהים ופרטי יצירת קשר עמך, כגון שם מלא, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, מספר ת.ז או ח.פ. _השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. ללא מסירת המידע המבוקש לא תוכל להשלים את הרישום לשירות. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדוייקים ומלאים.

מסירת פרטים שגויים או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את אפשרות השימוש באתר.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו  יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה. המאגר מאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע שעשויים להימצא מחוץ לגבולות ישראל.

השימוש במידע

המידע שהינך מוסר ישמר ע"י החברה לצרכיה וכן לצורך מסירתו לצדדים שלישיים המגייסים ו/או בפלטפורמה. הינך רשאי לחזור בך מהסכמתך בכל עת באמצעות הודעה בכתב לחברה.

דיוור ישיר אלקטרוני

החברה  מעוניינת לשלוח אליך (בין בעצמה ובין ע"י צדדים שלישיים) מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה ו/או שירותי צד ג' וכן מידע שיווקי ופרסומי. הינך מאשר במפורש את הסכמתך לכך ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו באמצעות שיגור דוא"ל לinfo@fillip.co .

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

  • גיוס ואיתור מועמדים מתבצע, בין היתר, באמצעות צדדים שלישיים שהתקשרו עם החברה. החברה תמסור לצדדים שלישים אלו את המידע שלך והינך מסכים לכך;
  • למועמדים פוטנציאליים לאיוש המשרות שפרסמת באתר;
  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;.
  • אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין או נסיון לבצע פעולות כאלו;
  • אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה;
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
  • אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
  • החברה רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי או מצרפי בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר;
  • לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לחברה, דוגמת חברת-אם, חברת-בת, חברת-אחות, ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק עפ"י הוראות מדיניות פרטיות זו;
  • לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בחברה וכן עם ספקים, שותפים עסקיים ומפרסמים;  

Cookies

אתר החברה משתמשת ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל דוא"ל info@fillip.co .

אם החברה סירבה תמסור לך החברה הודעת סירוב כנדרש בדין. ככל שסורבה בקשתך לתיקון או מחיקה של המידע אתה תהיה רשאי לערער באופן ובדרך שנקבעו בדין.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידת האפשר ואם יבוצעו במדיניות הפרטיות שינויים מהותיים תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר. הקישור למדיניות הפרטיות המוצב בשירות יקשר תמיד לנוסח העדכני של המדיניות. המשך שימוש בשירות לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת מעיד על הסכמתך לה. אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות במדיניות הפרטיות עליך לחדול מלעשות כל שימוש באתר.

עודכן לאחרונה בחודש מרץ 2018

Terms of Use

By accessing our servers, websites, or content, you agree to these Terms of Use ("TOU")

LICENSE. If you are 18 or older, we grant you a limited, revocable, nonexclusive, nonassignable, nonsublicensable license to access Fillip in compliance with the TOU; unlicensed access is unauthorized. You agree not to license, distribute, make derivative works, display, sell, or "frame" content from Fillip, excluding content you create and sharing with friends/family. You grant us a perpetual, irrevocable, unlimited, worldwide, fully paid/sublicensable license to use, copy, perform, display, distribute, and make derivative works from content you post.

USE. You agree not to use or provide software (except for general purpose web browsers and email clients, or software expressly licensed by us) or services that interact or interoperate with Fillip, e.g. for downloading, uploading, posting, flagging, emailing, search, or mobile use. Robots, spiders, scripts, scrapers, crawlers, etc. are prohibited, as are misleading, unsolicited, unlawful, and/or spam postings/email. You agree not to collect users' personal and/or contact information ("PI").

MODERATION. You agree we may moderate Fillip access and use in our sole discretion, e.g. by blocking (e.g. IP addresses), filtering, deletion, delay, omission, verification, and/or access/account/license termination. You agree (1) not to bypass said moderation, (2) we are not liable for moderating, not moderating, or representations as to moderating, and (3) nothing we say or do waives our right to moderate, or not. All site rules, e.g. cl.com/about/prohibited, are incorporated herein.

SALES. Payment will not be done unless approved (or wasn’t denied) by the Jobpost owner. Unless noted, fees are in New Israeli Shekels; tax is additional. To the extent permitted by law, fees are nonrefundable.

1. Fillip and it’s affiliates shall provide personnel recruitment services on a non-exclusive basis with respect to the search for and selection of suitable candidates for specified Jobpost uploaded which includes job description provided which describes the positions requested and the parameters of the search.

2. Companies uploaded jobposts shall pay the fees set forth in the JobPost upload form (“reward”) in accordance with the terms set forth below for each candidate formally introduced by Fillip who becomes employed within six (6) months after the date of introduction. No fee will be charged where an introduction of a candidate has been previously made by another source, provided Fillip is informed within a reasonable period of time after its initial introduction.

3. The relevant fees may be invoiced by Fillip upon the first day of employment of the selected candidate.

4. Companies uploaded jobposts shall pay all invoices within thirty days (30) days after the end of the month in which the correct invoice, in proper form, is received.

5. Information of a confidential nature disclosed by each of the parties, including without limitation, information regarding companies business plans, employees, vacancies, pay and benefits and personal information regarding candidates, shall be held in strict confidence and shall not be disclosed by the other party to any person other than its own employees and majority-owned affiliates with a need to know such information for purposes of carrying out its rights and obligations hereunder.

6. Companies uploaded a jobpost shall have the right to terminate any jobpost at any time.

DISCLAIMER. MANY JURISDICTIONS HAVE LAWS PROTECTING CONSUMERS AND OTHER CONTRACT PARTIES, LIMITING THEIR ABILITY TO WAIVE CERTAIN RIGHTS AND RESPONSIBILITIES. WE RESPECT SUCH LAWS; NOTHING HEREIN SHALL WAIVE RIGHTS OR RESPONSIBILITIES THAT CANNOT BE WAIVED.

To the extent permitted by law, (1) we make no promise as to Fillip, its completeness, accuracy, availability, timeliness, propriety, security or reliability; (2) your access and use are at your own risk, and Fillip is provided "AS IS" and "AS AVAILABLE"; (3) we are not liable for any harm resulting from (a) user content; (b) user conduct, e.g. illegal conduct; (c) your Fillip use; or (d) our representations; (4) WE AND OUR OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES ("FILLIP ENTITIES"), DISCLAIM ALL WARRANTIES & CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT; (5) FILLIP ENTITIES ARE NOT LIABLE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES, OR ANY LOSS (E.G. OF PROFIT, REVENUE, DATA, OR GOODWILL); (6) IN NO EVENT SHALL OUR TOTAL LIABILITY EXCEED $100 OR WHAT YOU PAID US IN THE PAST YEAR.

CLAIMS. You agree (1) any claim, cause of action or dispute ("Claim") arising out of or related to the TOU or your Fillip use is governed by Israel law regardless of your location or any conflict or choice of law principle; (2) Claims must be resolved exclusively in Israel; (3) to submit to personal jurisdiction of said courts; (4) any Claim must be filed by 1 year after it arose or be forever barred; (5) you are liable for TOU breaches by affiliates (e.g. marketers) paid by you, directly or indirectly (e.g. through an affiliate network); and (6) to pay us for breaching or inducing others to breach the "USE" section, not as a penalty, but as a reasonable estimate of our damages (actual damages are often hard to calculate): $0.10 per server request, $1 per post, email, flag, or account created, $1 per item of PI collected, and $1000 per software distribution, capped at $25,000 per day.

MISC. Users complying with prior written licenses may access Fillip thereby until authorization is terminated. Otherwise, this is the exclusive and entire agreement between us. If a TOU term is unenforceable, other terms are unaffected. If TOU translations conflict with the English version, English controls.

This document was last updated on Dec 5, 2016